Přihlášení/RegistraceKontaktujte nás

Právní doložka

Před použitím této webové stránky (www .dormepramet.com) si prosím pečlivě přečtěte tyto právní podmínky.

Materiál obsažený na Stránkách poskytuje Dormer Pramet, pro informace se můžete podívat na seznam právnických osob na našem portálu pro ochranu osobních údajů.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s následujícími podmínkami. Bez přijetí těchto podmínek nemůžete tyto stránky používat.

Informace o autorských právech

Obsah těchto stránek je chráněný autorským právem (copyright 2000-2012) a je vlastnictvím společnosti Sandvik AB; (publ) (nebo jejích dceřiných společností). Všechna práva jsou vyhrazena.

Informace obsažené na těchto stránkách, včetně, ale nikoliv výlučně, textu, grafiky, obrázků, audio klipů a software jsou vlastnictvím společnosti Sandvik a jsou chráněny švédskými a mezinárodními zákony o autorských právech. Jakékoli neoprávněné použití nebo šíření materiálů obsažených na těchto stránkách může být porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, nebo jiných zákonů a jako takové podléhá občanskoprávním, jakož i trestním opatřením.

Tyto stránky nebo jakékoliv jejich části nesmí, pokud není výslovně uvedeno jinak, být reprodukovány, rozmnožovány, kopírovány, předávány, distribuovány, ukládány nebo jiným způsobem využívány pro jakékoliv komerční účely bez předchozího písemného svolení firmy Sandvik. Jakékoliv modifikace obsahu těchto stránek jsou výslovně zakázány.

Zavazujete se zamezit všem neoprávněnému kopírování těchto materiálů a tam, kde je to na místě, zajistit, aby všichni zaměstnanci vaší organizace dodržovali tato ustanovení.

Tyto stránky mohou obsahovat obrázky, které jsou předmětem autorských práv třetích stran.
 

Informace o ochranných známkách

Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky, obchodní značky, firemní loga a symboly zobrazované na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Sandvik, jejích sesterských společností, jejích poskytovatelů licencí nebo jejích joint venture partnerů.

Ochranné známky, obchodní značky, firemní loga a symboly firmy Sandvik nesmí být jakýmkoliv způsobem použita bez předchozího písemného souhlasu firmy Sandvik.
 

Bez zajištění a záruky

INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU" BEZ JAKÝCHKOLI VYŘČENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK JAKÉKOLI POVAHY. SPOLEČNOST SANDVIK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE VŮČI ŽÁDNÉ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAŽENÝCH ZDE PROSTŘEDNICTVÍM HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ, POČÍTAJE V TO A BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV UŠLÉ ZISKY, OBCHODNÍ ZTRÁTY, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO DAT VE VAŠEM VNITROZÁVODNÍM SYSTÉMU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ, DOKONCE I KDYŽ BY SPOLEČNOST SANDVIK BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.

Společnost Sandvik neposkytuje žádná zajištění nebo záruky za jiné webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím těchto stránek. Takové webové stránky jsou zde dostupné pouze pro případ potřeby, proto v žádném případě nelze předpokládat, že společnost Sandvik schvaluje nebo přijímá odpovědnost za jejich obsah nebo použití. Kromě toho, je zcela na vás, abyste přijali příslušná bezpečnostní opatření a ujistili se, že všechny aplikace, které se rozhodnete používat, neobsahují žádné viry, červy, Trojské koně nebo jiný škodlivý software.

Společnost Sandvik dále nezaručuje přesnost a úplnost informací, textu, grafiky, odkazů nebo jiných položek, které mohou být součástí těchto stránek. Informace obsažené na těchto stránkách mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny. Firma Sandvik však nečiní žádné závazky týkající se aktualizace těchto informací nebo dalších materiálů obsažených na těchto stránkách.
 

Příspěvky uživatelů

Veškeré materiály, informace nebo jiná sdělení, která nám předáte nebo zašlete na tyto stránky ("příspěvky") budou považovány za neutajované, nepodléhající výhradním právům, bez nároku na honorář, neodvolatelné, žádným způsobem nepodléhající licencím a zcela volně šiřitelné. Společnost Sandvik nemá v souvislosti s těmito příspěvky žádné závazky.

Společnost Sandvik může zcela volně zveřejnit, kopírovat, šířit, vkládat, upravovat nebo jiným způsobem tyto příspěvky používat společně se všemi daty, obrázky, audio klipy, texty a ostatními zde obsaženými prvky pro libovolné a naprosto všechny komerční i nekomerční účely.

Pokud prostřednictvím těchto stránek nebo jinou cestou předáte společnosti Sandvik své osobní údaje, dáváte tímto způsobem společnosti Sandvik souhlas používat tato data za účelem dalšího využití vašich informací a v souvislosti s marketingem produktů a služeb firmy Sandvik. To zahrnuje právo na předávání poskytnutých údajů třetím stranám a na jejich případné zveřejnění na internetu. Zpracování osobních dat společností Sandvik podléhá švédským právním předpisům. V případě, že tato osobní data jsou nesprávná nebo jakýchkoli jiných s tím souvisejících nesrovnalostí se můžete obrátit na společnost Sandvik. Podrobnější informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Sandvik.
 

Ostatní

Společnost Sandvik je oprávněna kdykoliv zrevidovat a aktualizovat ustanovení těchto právních podmínek. Dále si společnost Sandvik vyhrazuje právo bez dřívějšího upozornění a podle své vlastní úvahy monitorovat a kdykoliv přerušit přístup na tyto stránky. Jestliže bude shledáno, že některé podmínky, omezení nebo ustanovení těchto právních podmínek porušují meze zákona, jsou z jakéhokoliv důvodu neplatná, nebo jsou právně neúčinná, platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek, omezení a ustanovení tím není jakýmkoliv způsobem narušena nebo jinak ovlivněna.