Zaloguj się / Zarejestruj sięKontakt

Nota prawna

​​​ Ta treść dotyczy www​​.dormepramet.com

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Notą prawną przed skorzystaniem z tej witryny internetowej („Witryna”).

Materiały zawarte na Stronie są dostarczane przez Dormer Pramet, informacje można znaleźć na liście podmiotów prawnych na naszym portalu prywatności.
 

Informacje o prawach autorskich

Zawartość Witryny jest własnością (copyright)  Dormer Pramet (publ) (lub podmiotów zależnych tej firmy). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje znajdujące się w Witrynie, w tym bez ograniczeń tekst, grafika, zdjęcia, pliki audio i oprogramowanie, stanowią własność firmy  Dormer Pramet i są chronione szwedzkim i międzynarodowym prawem autorskim. Nieuprawnione użycie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów pochodzących z Witryny może stanowić naruszenie praw autorskich i znaków towarowych oraz innych regulacji prawnych i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.

O ile nie postanowiono inaczej, zawartość Witryny lub jakakolwiek jej część nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, przenoszona, rozprowadzana, przechowywana lub w inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez  Dormer Pramet. Wprowadzanie zmian w treści Witryny jest wyraźnie zabronione.

Użytkownik zobowiązuje się zapobiegać kopiowaniu materiałów pochodzących z Witryny w sposób nieuprawniony i zadbać o przestrzeganie powyższych ograniczeń przez wszystkich swoich pracowników, jeśli dotyczy.

Witryna może zawierać zdjęcia chronione prawami autorskimi przynależnymi ich dostawcom.
 

Informacje o znakach towarowych

O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole wyświetlane w Witrynie stanowią własność firmy  Dormer Pramet, spółek zależnych, licencjodawców lub partnerów joint venture.

Znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole należące do  Dormer Pramet nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody  Dormer Pramet.
 

Gwarancje i zobowiązania

INFORMACJE ZAMIESZCZANE SĄ W WITRYNIE "W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMNIEMANYCH. W ŻADNYM WYPADKU I WOBEC ŻADNEGO PODMIOTU  DORMER PRAMET NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB INNE SZKODY WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK WYKORZYSTANIA WITRYNY LUB INNYCH STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH ODSYŁAJĄ ZNAJDUJĄCE SIĘ W WITRYNIE LINKI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH DANYCH SYSTEMU OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA LUB INNE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z INFORMACJI, NAWET JEŻELI  DORMER PRAMET ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

 Dormer Pramet nie udziela żadnych gwarancji i nie przyjmuje jakichkolwiek zobowiązań z tytułu zawartości innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Takie witryny są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika, co nie oznacza, że  Dormer Pramet przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść lub korzystanie z takich witryn internetowych. Ponadto Użytkownik musi podjąć niezbędne środki ostrożności i upewnić się, że wybrane witryny są wolne od wirusów, robaków, trojanów i innych programów o charakterze destrukcyjnym.

 Dormer Pramet nie gwarantuje również dokładności ani kompletności znajdujących się w Witrynie informacji, tekstu, grafiki, linków lub innych elementów. Informacje zamieszczone w Witrynie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.  Dormer Pramet jednakże nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji lub innych materiałów zamieszczonych w Witrynie.
 

Materiały zamieszczane przez Użytkownika

Jakiekolwiek materiały, informacje lub inne wiadomości wysyłane lub zamieszczane przez Użytkownika w Witrynie ("Materiały Użytkownika") będą traktowane jako treści jawne, niezastrzeżone, nieodpłatne, nieodwołalne, podlegające podlicencjonowaniu w pełnym zakresie i ogólnie dostępne.  Dormer Pramet nie przyjmuje żadnych zobowiązań w związku z Materiałami Użytkownika.

 Dormer Pramet może swobodnie udostępniać, kopiować, rozpowszechniać, umieszczać, modyfikować i w inny sposób wykorzystywać Materiały Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi, zdjęciami, plikami audio, tekstem i innymi zawartymi w nich elementami, w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Przekazując swoje dane osobowe spółce  Dormer Pramet za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych przez  Dormer Pramet w celu oceny informacji oraz wykorzystania ich do celów marketingowych związanych z produktami i usługami firmy  Dormer Pramet. Obejmuje to prawo do przekazywania przesłanych danych podmiotom trzecim oraz do ich ewentualnej publikacji w Internecie. Zgodnie z prawem szwedzkim firma  Dormer Pramet jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych. Spółce  Dormer Pramet można zgłaszać przypadki występowania nieprawidłowych danych lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności spółki  Dormer Pramet.
 

Inne postanowienia

 Dormer Pramet może w dowolnym czasie zmienić warunki niniejszej noty prawnej, dokonując jej aktualizacji. Ponadto  Dormer Pramet zastrzega sobie prawo do monitorowania i zamknięcia Witryny w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli jakikolwiek punkt, warunek lub postanowienie niniejszej noty prawnej zostaną uznane za sprzeczne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych punktów, warunków i postanowień nie będzie tym samym w żaden sposób zagrożona ani naruszona.